Bài viết

Thẻ h là gì? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng đúng các thẻ tiêu đề (h1/h2/h3…h6) và hiệu ứng SEO!

Dữ liệu có cấu trúc là gì? Giải thích cho người mới bắt đầu như lợi ích, loại, công cụ đánh dấu, v.v.!

Mô tả meta là gì? Giải thích cặn kẽ về cách viết, số lượng ký tự, hiệu quả SEO, v.v.!

Làm mới meta là gì? Giải thích cặn kẽ về cách thiết lập chuyển hướng!

Thẻ canonical là gì? Giải thích cặn kẽ về ý nghĩa, cách viết, cách đặt, v.v.!

OGP là gì? Giải thích cặn kẽ về lý do tại sao bạn nên đặt nó và làm thế nào để đặt nó đúng cách!

Phương pháp cố định HTML và tóm tắt thiết kế của đầu trang và chân trang

Liên kết anchor HTML (thẻ a href) là gì? Cách sử dụng nó và một trang khác (mục tiêu trống)

Gạch dưới trong HTML/CSS! Các kỹ thuật đánh dấu văn bản đã học trong 3 phút

Mức sống HTML là gì? Giải thích cặn kẽ về sự khác biệt so với HTML5 đã lỗi thời!