Chỉ định dựa trên Đạo luật về các giao dịch thương mại cụ thể