Làm cách nào để ngắt dòng trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ p và thẻ br và những điểm cần lưu ý!

Làm thế nào để ngắt dòng trong HTML?

Trong HTML, có hai phương pháp để thực hiện ngắt dòng: sử dụng thẻ <p> và sử dụng thẻ <br>.

Sử dụng thẻ <p>

Thẻ <p> được dùng để tạo các đoạn văn bản riêng biệt. Mỗi đoạn văn bản được bao bọc bởi thẻ <p> sẽ được đặt trên một dòng mới.

Ví dụ về cách sử dụng thẻ <p>

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng thẻ <p> để ngắt dòng:

<p>
Đây là một đoạn văn bản được ngắt dòng bằng thẻ &lt;p&gt;:
Dòng 1
Dòng 2
</p>
Kết quả của mã HTML trên sẽ như sau:
Đây là một đoạn văn bản được ngắt dòng bằng thẻ <p>:
Dòng 1
Dòng 2

Sử dụng thẻ <br>

Thẻ <br> được dùng để tạo một ngắt dòng đơn giản. Thẻ <br> không tạo ra một đoạn văn bản mới, nó chỉ đơn giản làm ngắt dòng ở vị trí hiện tại.

Ví dụ về cách sử dụng thẻ <br>

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng thẻ <br> để ngắt dòng:

<p>
Đây là một đoạn văn bản được ngắt dòng bằng thẻ &lt;br&gt;:
Dòng 1
<br>
Dòng 2
</p>

Những điểm cần lưu ý khi ngắt dòng trong HTML:

  1. Thẻ <p> và thẻ <br>: Thậm chí bạn có thể sử dụng cả thẻ <p> và thẻ <br> để ngắt dòng trong HTML. Thẻ <p> được sử dụng để tạo các đoạn văn bản riêng biệt, trong khi thẻ <br> đơn giản làm ngắt dòng hiện tại.
  2. Khoảng trắng: Thẻ <br> không tạo ra một khoảng trắng giữa các dòng. Nếu bạn muốn tạo một khoảng trắng giữa các dòng, bạn có thể sử dụng thuộc tính margin-top hoặc margin-bottom trong CSS.
  3. Sáng tạo với thẻ <br>: Thẻ <br> có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng khác nhau, ví dụ như việc tạo ra các dòng kẻ ngang.

Có hai cách để ngắt dòng trong HTML: sử dụng thẻ <p> và sử dụng thẻ <br>. Bạn nên chọn cách phù hợp với mục đích của bạn trong việc tạo ngắt dòng trong tài liệu HTML của mình.