Thẻ em là gì? Giải thích cặn kẽ về ý nghĩa và cách sử dụng nó trong HTML!

Thẻ “em” trong HTML: Tạo sự nhấn mạnh cho văn bản

Thẻ “em” là gì?

Trong HTML, thẻ “em” là một thẻ khối được sử dụng để làm cho một phần văn bản trở nên đặc biệt hoặc nhấn mạnh. Mặc dù thẻ “em” có ý nghĩa tương tự như thẻ “i,” nó thường được sử dụng để nhấn mạnh một phần văn bản có tính quan trọng, trong khi thẻ “i” thường được sử dụng để in nghiêng một phần văn bản để biểu thị sự chủ quan hoặc cảm xúc.

Ý nghĩa của thẻ “em”

Thẻ “em” có ý nghĩa làm cho một phần văn bản trở nên quan trọng hơn. Thường, thẻ “em” được sử dụng để nhấn mạnh từ khóa, thuật ngữ kỹ thuật hoặc thông tin quan trọng trong văn bản.

Cách sử dụng thẻ “em”

Thẻ “em” là một thẻ khối, nên nó phải được đặt bên trong các cặp thẻ mở và thẻ đóng. Thẻ “em” có thể chứa văn bản, hình ảnh hoặc các phần tử HTML khác.

Ví dụ về cách sử dụng thẻ “em”

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng thẻ “em”:

Mã HTML:

<h2>Tiêu đề</h2>
<p>
Đây là một đoạn văn bản với một phần được nhấn mạnh bằng thẻ em:
<em>Đoạn văn bản được nhấn mạnh</em>
</p>

Kết quả:

<h2>Tiêu đề</h2>
<p>
Đây là một đoạn văn bản với một phần được nhấn mạnh bằng thẻ em:
<em>Đoạn văn bản được nhấn mạnh</em>
</p>

Lưu ý khi sử dụng thẻ “em”

Thẻ “em” không nên được sử dụng để thay thế cho các thẻ HTML khác mục đích cụ thể hơn. Ví dụ, thẻ “em” không nên được sử dụng để tạo tiêu đề, danh sách hoặc các phần tử HTML khác.

Thẻ “em” là một phần của ngôn ngữ HTML, được sử dụng để làm cho một phần văn bản trở nên quan trọng hơn. Thường thì thẻ “em” được dùng để làm nổi bật các từ khóa, thuật ngữ kỹ thuật hoặc thông tin quan trọng trong văn bản.